K.110.8.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na staż urzędniczy

2018-07-17

K.110.8.2018

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na staż urzędniczy

 Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z dnia 3 marca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z dnia 17 stycznia 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje, w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.

 

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy

w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 55

22-600 Tomaszów Lubelski

 

Oznaczenie konkursu:

K.110.8.2018

 

Określenie wolnych stanowisk pracy:

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim dysponuje jednym wolnym stanowiskiem pracy – staż urzędniczy w pełnym wymiarze czasu pracy (docelowo sekretarze sądowi w grupie wspierającej pion orzeczniczy).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przyjmowanie nadchodzących do wydziału pism oraz przedstawienie przewodniczącemu  wydziału wraz z aktami.
 2. Przygotowywanie korespondencji w sprawach.
 3. Dokonywanie zapisów w urządzeniach ewidencyjnych.
 4. Wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, a na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, przewodniczącego posiedzenia, sędziego sprawozdawcy lub referendarza sądowego także innych dokumentów, uwierzytelnianie odpisów pism lub dokumentów wydanych z akt znajdujących się w sekretariacie, jak również przekazanych do archiwum zakładowego.
 5. Zwracanie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału lub innego sędziego pism procesowych.
 6. Podkładanie zwrotnych poświadczeń odbioru do właściwych akt.
 7. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń i zarządzeń.
 8. Zszywanie i numerowanie akt.
 9. Przekazywanie akt według właściwości oraz opłat sądowych z tym związanych.
 10. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 11. Wykonywanie czynności związanych z ewidencją należności sądowych.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu, Przewodniczącego Wydziału.

 

Określenie niezbędnych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Na staż urzędniczy może ubiegać się osoba:

1)        która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2)        o nieposzlakowanej opinii,

3)        która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)        przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)        posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (stażysta - prace biurowe w tym prace przy komputerze),

6)        posiadająca wykształcenie wyższe.

 

Określenie dodatkowych (preferowanych) wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Ukończenie wyższych studiów prawniczych.
 2. Dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (w szczególności: MS Word, MS Outlook), w tym biegłego pisania.
 3. Zdolności analityczne.
 4. Kreatywność.
 5. Komunikatywność.
 6. Odporność na stres.
 7. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Dyspozycyjność.

 

Określenie wymaganych dokumentów:

 1. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zawierające:

1)        list motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu,

2)        CV,

3)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na załączniku nr 1),

4)        oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych (na załączniku nr 2),

5)        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),

6)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),

7)        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (na załączniku nr 2),

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (na załączniku nr 2),

9)        kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

10)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty (prace biurowe w tym prace przy komputerze).

Dokumenty wymienione w powyższym ust. 1 pkt 1) do 8) wymagają własnoręcznego podpisu kandydata. Niezłożenie własnoręcznego podpisu kandydata na którymkolwiek z dokumentów wymienionym w ust. 1 pkt 1)-8) będzie skutkowało odrzuceniem dokumentów aplikacyjnych w pierwszym etapie konkursu.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 104 mieszczący się na I piętrze zabytkowej części budynku, w godzinach 730 – 1530,
 • przesłane za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę złożenia uważa się datę stempla operatora świadczącego usługi pocztowe),

w kopercie zamkniętej, opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym adresata z zaznaczeniem oznaczenia konkursu – „K.110.8.2018 – Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim”.

 

Termin składania dokumentów:

Do dnia 31 lipca 2018 roku.

Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania znajdują się w załączonych poniżej plikach:

 

Zamieszczono poprawiony załącznik Nr 2 oraz Regulamin w zakresie załącznika Nr 2. (18/07/2018)

Wykaz kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim – zamieszczono w pliku poniżej (zał. nr 4)

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim informuje w dniu 21 sierpnia 2018 r., że obecnie:

 

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim dysponuje dwoma wolnymi stanowiskami pracy – staż urzędniczy w pełnym wymiarze czasu pracy (docelowo sekretarze sądowi w grupie wspierającej pion orzeczniczy).


Wykaz kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim – zamieszczono w pliku poniżej (zał. nr 5)

Lista kandydatów biorących udział w konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim - Załącznik Nr 7

Wykaz uzyskanych punktów przez kandydatów po drugim i trzecim etapie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim - Załącznik Nr 8

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko Sekretarza Sądowego) w grupie urzędników wspomagających pion orzeczniczy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim - Załącznik nr 9

Rejestr zmian dla: K.110.8.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na staż urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
PUBLIKACJA – Informacji o winiakach konkursu (zał. Nr 9) oraz zał. Nr 7 i 8
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
PUBLIKACJA Zał. nr 5 Wykaz kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - Informacja o dodatkowym wolnym stanowisku pracy.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-08-09
Publikacja w dniu:
2018-08-09
Opis zmiany:
PUBLIKACJA -zał. nr 4 - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-07-18
Publikacja w dniu:
2018-07-18
Opis zmiany:
Zamieszczono poprawiony załącznik Nr 2 oraz Regulamin w zakresie załącznika Nr 2 (18/07/2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - K.110.8.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na staż urzędniczy