Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Eryk Brodnicki
tel. 881-256-247
e-mail: iod@tomaszowlub.sr.gov.pl

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 55, kod pocztowy 22-600), Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 55, kod pocztowy 22-600) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w zakresie realizowanych przez Administratorów zadań.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@tomaszowlub.sr.gov.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego.
 4. Cel przetwarzania, podstawa prawną oraz okres przechowywania danych osobowych
  w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)

 • Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.52 ze zm.)
 • Ustawa z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019, poz.1460 ze zm.)
 • Ustawa z 06 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2018, poz.1987 ze zm.)
 • Ustawa z 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2019, poz. 1120 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005, Nr 15, poz.133)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016, poz.122)
 • Ustawa z 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U.2007, nr123, poz.849)

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy - Ustawa z 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019, poz. 553 ze zm.)

 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 grudnia 1985 roku w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985, nr 8, poz.55 ze zm.)

 

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2019, poz.1040)
 • Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2019, poz.52 ze zm.)
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018, poz.577)
 • Ustawa z 05 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018, poz.708 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016, poz.367)
 • Ustawa z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018, poz.1244)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego. (Dz.U.2018, poz.769)
 • Rozporządzenie MS z 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017, poz.485 ze zm.)
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. (Dz.U.2019, poz.1145)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz.869)
 • Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019, poz.351)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019, poz.900 ze zm.)
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

50 lat (Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018, poz.1270 ze zm.)

 

Ustawa z 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019, poz. 553 ze zm.)

 

5 lat:
Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U.2019, poz.351)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2019, poz.900 ze zm.)

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.52 ze zm.)

30 dni monitoring wizyjny – Regulacje wewnętrzne.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 ze zm.) Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania tego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Przedmiotową skargę mogą kierować Państwo na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: DODO), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO są: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 55, kod pocztowy 22-600), Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim (ul. Lwowska 55, kod pocztowy 22-600) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w zakresie realizowanych przez Administratorów zadań.
 2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw pod adresem email: iod@tomaszowlub.sr.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
  2. usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  3. ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  4. wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości (tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu), w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-01 08:16:52
Publikacja w dniu:
2021-07-01
Zmiany:
Podejrzyj