Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://tomaszowlub.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Deklarację sporządzono dnia:
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej poczta@tomaszowlub.sr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (84) 665-74-31.

Koordynator ds. dostępności: Joanna Jabłońska (tel. 81 452 33 67)

Żądanie zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.
Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku
Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski,
 • wysyłając e-mail na adres: Kliknij aby zobaczyć
 • osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania: poniedziałek piątek 7:30-15:30

Wzór wniosku o zapewenienie dostępności

Dostępność architektoniczna

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim celem pokonania terenowej różnicy poziomów niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich mają do dyspozycji schodołaz, który pozwala na przetransportowanie pionowe na podest schodów, z którego bez barier można już dotrzeć do drzwi głównych.

Dla osób niepełnosprawnych w budynku sądu zostało wydzielone odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne z niezbędnym wyposażeniem.

Wyjściem naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych jest również lokalizacja Biura podawczego i Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku w pobliżu wejścia głównego. Biuro Obsługi Interesantów jest wyposażone w pętlę indukcyjną (system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy), lupy elektroniczne, powiększalnik stacjonarny, regulowane krzesła i regulowane stoły.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Obsługa osób uprawnionych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (niedosłysząca, głucha, niewidoma), zwana dalej „osobą uprawnioną", ma prawo korzystania w kontaktach z Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Osoba uprawniona może kontaktować się z Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim za pomocą następujących dostępnych środków komunikacji:

 • poczta elektroniczna: poczta@tomaszowlub.sr.gov.pl
 • telefon: 84 665 74 31
 • skrzynka podawcza sądu na platformie usług administracji publicznej e-PUAP.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zgodnie z art. 11 w/w ustawy Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zapewnia, na zasadach określonych w poniższej procedurze, dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej "świadczeniem".

Ustala się następującą procedurę świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim:

 1. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się za pomocą w/w dostępnych środków komunikacji z sądem (w formie pisemnej, telefonicznej lub poprzez e-mail) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 3. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, która przedłoży do wglądu kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-Read)

Obsługa storny internetowej

Serwis internetowy BIP Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, z użyciem standardowych skrótów przeglądarki internetowej, jak i myszki. 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, w tym zmiane wielkości czcionki oraz zmiana kontrastu.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zmiany Koordynatora do spraw dostępności

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Alina Obszańska
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2024-02-23 08:55:46
Publikacja w dniu:
2024-02-23 08:55:46
Zmiany:
Podejrzyj