K-111-4/23 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie naboru na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników (Stanowisko obsługi technicznej i gospodarczej KONSERWATOR)

2023-12-22

K-111-4/23

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim organizuje, w drodze konkursu nabór kandydata na stanowisko obsługi technicznej i gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.

 • Stanowisko KONSERWATOR – 1 etat w pełnym wymiarze godzin

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski

Oznaczenie konkursu:

K-111-4/23

Określenie wolnych stanowisk pracy:

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim dysponuje jednym wolnym stanowiskiem pracy – KONSERWATOR w pełnym wymiarze czasu pracy (w grupie stanowisk obsługi technicznej i gospodarczej).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Awaryjnych (usuwanie drobnych awarii instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, centralnego ogrzewania oraz zabezpieczenie wszystkich instalacji w przypadku rozległych awarii w tym: wentylacyjnych, kominiarskich, odgromowych, gazowych. Dodatkowo usuwanie drobnych awarii budowlanych oraz dekarskich.
 2. Naprawczych (wymiany uszkodzonych i zużytych krótkich odcinków instalacji wodnej, kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wymiana, demontaż, montaż w nowym miejscu lub naprawa i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elementów białego montażu; drobne roboty elektryczne, odpowietrzanie pionów i grzejników C.O., udrażnianie zapchanej instalacji kanalizacyjnej).
 3. Budowlanych (wykonywanie drobnych robót budowlanych polegających na m.in. wykonywaniu niewielkich prac malarskich, tynkarskich, gipsowaniu i szpachlowaniu ubytków, montaż lub demontaż haczyków, uchwytów, półek, tablic informacyjnych, obrazów, godeł, luster, wymiana uszkodzonych kostek brukowych; drobne prace dekarskie przy naprawie rynien i dachu wykonanego z blachy oraz kontrola i udrażnianie odprowadzania wody).
 4. Konserwacyjnych (dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu: bramę, ogrodzenie, zamki, klamki, zawiasy, uchwyty, okna, drzwi, kraty, meble, wentylatory, niszczarki, czajniki, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne).
 5. Porządkowych wewnątrz budynku sądu (skręcanie, przemieszczanie i ustawianie mebli, sprzętu biurowego, regałów z aktami, wyładunek i rozładunek sprzętu, wyposażenia, akt sądowych, materiałów biurowych).
 6. Utrzymanie porządku wokół budynku (utrzymanie terenów zielonych: zbieranie śmieci, koszenie, przycinanie żywopłotu, nawożenie, sadzenie roślin i sianie trawy; odśnieżanie i usuwanie oblodzenia ze schodów oraz przyległych do budynku chodników),
 7. Dbanie o powierzone narzędzia, elektronarzędzia oraz pozostałe narzędzia warsztatowe.
 8. Kupowanie po uzgodnieniu z Pracodawcą niezbędnych materiałów i towarów potrzebnych do realizacji czynności opisanych powyżej dla Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.
 9. Zastępowanie w czasie nieobecności Pracownika Archiwum w zakresie ustalonym z Archiwistą.
 10. Wykonuje inne czynności zlecone przez Kierownika Oddziału Administracyjnego i Dyrektora Sądu.

Określenie niezbędnych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Na stanowisko KONSERWATORA może ubiegać się osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (archiwista - prace biurowe w tym prace przy komputerze i w archiwum zakładowym),
 6. posiadająca wykształcenia zasadniczego.
 7. posiadająca prawo jazdy kategorii B.
 8. posiadająca świadectwo kwalifikacyjne SEP E1 uprawniające do obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu, demontażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

Określenie dodatkowych (preferowanych) wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą konserwatora/rzemieślnika.
 2. Kreatywność.
 3. Komunikatywność.
 4. Odporność na stres.
 5. Wysoki poziom kultury osobistej.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Pracowitość, zaangażowanie w pracy, dokładność, uczciwość i umiejętność organizacji własnej pacy.

Określenie wymaganych dokumentów:

 1. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zawierające:
 1. list motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na załączniku nr 1),
 4. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych (na załączniku nr 2),
 5. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (na załączniku nr 2),
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z RODO (na załączniku nr 2),
 9. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia wskazujące, że kandydat będzie wstanie wykonywać prace na stanowisku konserwatora w zakresie czynności opisanym w regulaminie przeprowadzenia konkursu - załączniku nr 4.
 11. kserokopia prawa jazdy kat. B
 12. kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego SEP E1 uprawniające do obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu, demontażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

Dokumenty wymienione w punkcie I ppkt 1-8 wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Miejsce składania dokumentów:

 •  bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 104 mieszczący się na I piętrze zabytkowej części budynku, w godzinach 730 – 1530.
 • przesłane za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę złożenia uważa się datę stempla operatora świadczącego usługi pocztowe).

w kopercie zamkniętej, opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym adresata z zaznaczeniem oznaczenia konkursu – „K-111-4/23 – Konkurs na konserwatora w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim”.

Termin składania dokumentów:

Do dnia 15 lutego 2024 roku.

Dokumenty otrzymane po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - w załączonym pliku poniżej.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 12 marca 2024 roku, w godzinach 09:00-11:00 zgodnie z harmonogramem zawartym w piśmie.

Opublikowano: Informację o wynikach konkursu na Pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.

 • Status:
  rozstrzygnięty

Rejestr zmian dla: K-111-4/23 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie naboru na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników (Stanowisko obsługi technicznej i gospodarczej KONSERWATOR)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2024-03-29 12:21:17
Publikacja w dniu:
2024-03-29 12:21:17
Zmiany:
Podejrzyj